Jak obrátit komplikace ve svůj prospěch

Založení představované zahrady bylo obzvláště složité. Je ale důkazem toho, co se vám snažíme ukázat v seriálu o zahradách, které jsou nějakým způsobem znevýhodněny. Dokládá totiž, že každý handicap je možné pojmout jako výzvu a využít ho ke svému užitku.

Za nenucenou harmonií se skrývá neuvěřitelné množství práce, která byla rozvržena do několika technologicky odlišných a na sebe navazujících etap.

Náročný terén

Pozemek této zahrady je silně členitý a svažitý, jen místy se na něm nacházejí menší rovné plochy. Podkladem zahrady je skála podléhající erozi, na které postupem času vznikají přirozená suťoviště. Hlavní svah zahrady má sklon 45°, někde ale i 75°. Na pozemku byl dříve převážně lesní porost, v okolí stavby pak zůstala neudržovaná výsadba. Nacházely se zde i části nebo základy předcházejících staveb, které byly následně také začleněny do plánu zahrady.

Přání majitele

Požadavkem investora bylo zapojení původní výsadby do nové zahrady, vytvoření kvetoucích ploch, v nichž by rostliny vypadaly přirozeně. Dalším přáním byla výsadba rostlin k zakrytí objektů, které nejdou z pozemku kvůli erozi odstranit.

Čištění pozemku

Nejdříve však bylo nutné pozemek na celé ploše vyčistit od náletů a plevelů. Současně byly vytipovány napadené vzrostlé stromy a dřeviny ohrožující bezpečnost osob z důvodů skrytých vodních pramenů a eroze. Vybrané kusy byly poté vykáceny, pozemek vyčištěn a odpad kompletně odvezen. V době, kdy se prováděly postřiky plevelů, údržba původní výsadby a čištění ploch, současně probíhaly konzultace mezi majitelem a zhotovitelem zahrady o plánované podobě pozemku. Realizace tak byla postupně rozdělena na čtyři na sebe navazující části.

Nejpalčivější potíže

Jelikož je za pěkného počasí pozemek vystaven ostrému slunci, které na část dne dopadá i na jinak zastíněná místa, byl na celé zahradě navržen závlahový systém, který byl také zrealizován. Výkopy byly provedeny manuálně, a to i za použití bouracích kladiv. Výkop sekčního vedení bylo ale kvůli skalnímu podloží nakonec nutné vést jiným směrem. Kvůli erozi bylo navíc potřeba použít jen určité druhy rostlin, jejichž kořeny budou zpevňovat svahové plochy, a také rostliny, o které by se případný padající kámen zastavil.

Čtyři fáze vzniku

V první etapě realizace byl tedy instalován závlahový systém. Byly opraveny také cesty na pozemku, vytvořeny spojnice k údržbě a propojení stanovených míst, například lavičky, altánu a terasy, a realizovány výsadby a úpravy osázených ploch. Vyčištění pozemku s první částí realizace trvalo pět měsíců. Ve druhé fázi vzniku zahrady se vytvářely vodní prvky. V prohlubni skály vzniklo prameniště, na malém uzavřeném prostoru pramenící kámen a zrealizována byla také studánka. V této době došlo i na stavbu dětského domečku a pískoviště. Třetí část budování zahrady zahrnovala stavbu rustikálního zábradlí, které slouží k rozdělení svahu, který zde má sklon 75°, a současně jako zábrana proti pádu. Podmínkou této realizace bylo ale zakořenění rostlin zpevňujících svah. Na závěr se po opravách původních staveb uskutečnila dosadba trvalek na kritických místech, kde hrozila eroze, a bylo proto třeba počkat na ujmutí rostlin vysazených v první etapě. Mezi jednotlivými fázemi realizace byla samozřejmě prováděna pravidelná údržba zahrady.

Použité materiály

Výsadba byla mulčována asi na desetině pozemku. Využit byl i místní kámen, který posloužil nejen jako mulč, ale i k ohraničení vysazených rostlin. Použití netkaných textilií k zamezení růstu plevelů bylo omezeno jen na pár metrů.

Výsledná zahrada

Na jaře rozkvétá v zahradě krásná kolekce azalek a rododendronů, jejichž zářivé květy vyniknou na pozadí zelených stromů.

Na současném pozemku se nacházejí vřesoviště, skalky a suťoviště a kombinují se zde plochy osázené rostlinami okrasnými listem i květem. Založená zahrada se pravidelně udržuje mechanicko-chemickým odplevelením, řezem, střihem a další péčí podle aktuálních potřeb tohoto složitého pozemku. Údržba tak zahrnuje i dosadby trvalek, úpravy po vývratech nebo po erozi.

FOTO: RADKO VOLEMAN

Jak obrátit komplikace ve svůj prospěch

Jak obrátit komplikace ve svůj prospěch