Zahrady s handicapem – Problematická navážka

Vytvořit dobře fungující zahradu na materiálu, který se obecně označuje jako navážka, nebývá úplně jednoduché. Složení navážky se liší případ od případu a i na jednom pozemku se můžete setkat s různými půdními podmínkami. Materiál obsažený v navážce bývá dost pestrý a často je nutné povolat na terénní práce odborníky, kteří vám pomohou nedostatky napravit.

Některé zahrady jsou určitým způsobem znevýhodněny, ať už polohou, terénem nebo třeba půdou.

Některé zahrady
jsou určitým způsobem
znevýhodněny, ať už
polohou, terénem nebo
třeba půdou.

Představení zahrady
Pozemky s navážkou najdete především v místech, kde bylo nutné vyrovnat terén, nebo třeba ve strmých svazích, které se postupně zastavovaly rodinnými domy. Kvůli vysoké ceně úrodné půdy a častému zanedbávání kvality terénních prací stavebními firmami se pro úpravy pozemku používají nekvalitní materiály. Na pozemku s navážkou se proto běžně setkáte s kameny, podorničím, stavební sutí a bohužel i s odpady, jako jsou plechovky, plastové nádoby, kusy kovů, a dalším materiálem. Každá navážka má svá specifika. Stavební suť jako pálené cihly, malé množství vápna či betonu komplikují sice zpracovatelnost a kyselost půdy, ale jinak nebývají nijak nebezpečné. Odpady v podobě plastů a kovů do půdy však nepatří, proto je vhodné je vysbírat nebo ve větším množství odstranit pomocí těžké techniky. Velký podíl na fungování zahrady založené v těchto komplikovaných podmínkách má také mocnost ornice, kterou obvykle stavební firma navrství na navážku. Pokud je materiál kvalitní a mocnost převyšuje 40 a více centimetrů, nemusejí problémy prakticky nastat. Horší je situace, když ornice navážku prakticky nepřekrývá nebo ji kryje pouze ve slabé vrstvě. V takovém případě přicházejí na řadu náročné terénní úpravy spolu s navezením nové, kvalitní zeminy.

Jak si poradit

Navážka bývá častou komplikací, zvláště když na zahradě chcete pěstovat zeleninu.

Navážka bývá častou komplikací,
zvláště když na zahradě chcete
pěstovat zeleninu.

Majitelé často ani nevědí, že se jejich zahrada nachází na navážce. Podezření pojmou až tehdy, když nově založené výsadby začnou skomírat a při práci na zahradě často vykopou různý odpad nebo nekvalitní kamenité podorničí. Abyste si ověřili domněnku, že se zahrada nachází na navážce, vykopejte na různých místech několik sond do hloubky zhruba jednoho metru. Sonda jasně ukáže složení vrstev. Pokud je navážka překrytá silnou vrstvou ornice, bude vás navážka trápit jen při výsadbách větších či vzrostlých rostlin. Výsadbové jámy budou totiž muset být mnohem větší než na pozemku s vyhovující půdou. V případě, že máte na zahradě navezenou pouze slabou vrstvu ornice, bude zahradničení na takovém pozemku komplikovanější. V první řadě můžete těžkou technikou odstranit ornici, uskladnit ji v jiné části zahrady a do větší hloubky zlikvidovat navážku, kterou vyměníte za kvalitní zeminu nebo je možné do stávající půdy postupně přidávat zlepšující materiály. Druhý způsob upřednostněte spíše v případě, že by pro vás byly terénní úpravy technicky neproveditelné. Mezi zlepšující materiály patří například kompost, zelené hnojení, kvalitní substráty a mnoho dalších. Odstranění navážky do hloubky okolo 50 centimetrů bude však nevyhnutelné především u nově zakládané zeleninové zahrady. Složení půdy zde určitě prozkoumejte pomocí sond. Pokud by v ní byly škodlivé odpady, neváhejte je odstranit. V místech, kam se těžká technika nedostane a kde se nachází navážka obsahující suť, neúrodné podorničí nebo kámen, můžete vysadit řadu rostlin, které si s těmito podmínkami poradí. Při výsadbě ovšem do výsadbové jámy přidejte kvalitní zeminu, která jim start zahradní architektura 4 trochu usnadní. Pokud máte podezření na obsah těžkých kovů, neváhejte s rozborem půdy.

Důležitý dozor
Pokud jste si koupili pozemek, o kterém víte, že leží na silné vrstvě nekvalitního materiálu, terénní úpravy vás neminou. Optimální je vrchní vrstvu navážky, tedy asi 40 centimetrů, odstranit pomocí techniky a vyměnit ji za úrodnou a kvalitní ornici. V tomto případě povolejte na dozor odborníka, který dohlédne na rovnoměrné sloupnutí nevyhovující vrstvy i rozvrstvení nově navezeného materiálu. Pokud se v této problematice dobře orientujete, můžete si dozor obstarat sami. Kvalita provedených prací se výrazně projeví na fungování celé zahrady, proto ji nezanedbejte. Špatné a nerovnoměrné odstranění navážky vám může připravit bezesné noci, zvláště pokud se projeví na zhoršeném vodním režimu zahrady. Jistým problémem může být slabá či nevyrovnaná mocnost ornice. Tento nedostatek si uvědomíte hlavně při přípravě zeleninové zahrady, která je na kvalitu půdy opravdu náročná. Řešením mohou být například vyvýšené záhony.

Hlavní problémy

  •  možné sesedání terénu – pohyby vrstev, nutnost stabilizace a zhutnění
  • špatné vyspádování terénu
  • složení navážky a obsah odpadů
  • stavební suť ovlivňuje kyselost půdy
  • zhoršený vodní režim celé zahrady
  • zhoršení zpracovatelnosti půdy
  • nutnost terénních úprav – odstranění horních vrstev navážky a navezení kvalitní zeminy
  • vysoké finanční náklady na terénní úpravy
  • bez terénních úprav komplikace s výběrem rostlin, problémy při založení zeleninové zahrady
  • mnohdy zvýšený obsah těžkých kovů

Rostliny vhodné k výsadbě na pozemky s navážkou

český názevlatinský názevpoznámka
habr obecnýCarpinus betulusopadavý listnatý strom
bříza bělokoráBetula pendulaopadavý listnatý strom
javor babykaAcer campestreopadavý listnatý strom
líska obecnáCorylus avellanaopadavý listnatý keř
svída krvaváCornus sanguineaopadavý listnatý keř
dřín obecnýCornus masopadavý listnatý keř
brslen evropskýEuonymus europaeusopadavý listnatý keř
šeřík obecnýSyringa vulgarisopadavý listnatý keř
kalina obecnáViburnum opulusopadavý listnatý keř
jalovec chvojkaJuniperus sabina ’Tamariscifolia’stálezelený jehličnatý keř

FOTO: AUTORKA A SHUTTERSTOCK

Zahrady s handicapem – Problematická navážka

Zahrady s handicapem – Problematická navážka

Zajímavé